Algemene Voorwaarden:

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van Bedrijfsinrichting4sale.nl

1. Algemeen:
Op de tussen opdrachtgever enerzijds en Bedrijfsinrichting4sale.nl, verder te noemen Bedrijfsinrichting4sale.nl anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn alleen deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Aanbieding en overeenkomst
2.1. Iedere door Bedrijfsinrichting4sale.nl uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Vermeldingen van maten en /of gewichten, van afbeeldingen en/ of tekeningen, van technische specificaties, kleuren soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk.
Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Bedrijfsinrichting4sale.nl schriftelijk is bevestigd.
2.3.Voor iedere door Bedrijfsinrichting4sale.nl ontvangen opdracht geldt voor de opdrachtgever een bedenktijd van veertien werkdagen, na ontvangst van het product. Binnen deze bedenktijd heeft de opdrachtgever het recht de koop schriftelijk, per e-mail of brief, zonder opgaaf van redenen, te annuleren. De kosten voor het terugsturen van het product komen voor rekening van de opdrachtgever. Dit recht geldt niet voor producten die gemaakt worden overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever (maatwerk).
2.4. De Bedrijfsinrichting4sale.nl heeft het recht een verkregen opdracht binnen veertien dagen na ontvangst hiervan te herroepen.
2.5. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

3. Prijzen
3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd zijn alle prijzen exclusief porto-, vervoer-, montage-, installatie-, reis-, en verblijfskosten, overige bijkomende kosten, omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. De door Bedrijfsinrichting4sale.nl opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren in Euro’s. Indien binnen drie maanden nadat een overeenkomst tot stand is gekomen een of meer van de in lid 1 genoemde factoren die de kostprijs bepalen – al dan niet voorzienbaar – is gewijzigd, heeft Bedrijfsinrichting4sale.nl het recht de verhoogde prijs aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.3 Kosten van door opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het tot stand komen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Betaling
4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal betaling bij vooruitbetaling of contant bij aflevering geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4.2. Indien is afgesproken dat betaling pas na levering binnen een vooraf afgesproken termijn zal plaatsvinden en opdrachtgever niet binnen deze termijn betaalt, is hij, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
4.3 Indien Bedrijfsinrichting4sale.nl tot invordering overgaat, zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de opdrachtgever,
waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.

5. Opslagkosten
5.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door Bedrijfsinrichting4sale.nl niet kan worden verricht, terwijl laatst genoemde in staat en bereid is tot levering, zal Bedrijfsinrichting4sale.nl voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door Bedrijfsinrichting4sale.nl gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering
alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.
5.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan Bedrijfsinrichting4sale.nl de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

6. Levertijd
6.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Bedrijfsinrichting4sale.nl en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
6.2. Ingeval de aangegeven leveringsdatum door Bedrijfsinrichting4sale.nl niet aangehouden kan worden, zal opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum zonder dat opdrachtgever
daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Bedrijfsinrichting4sale.nl c.q. van haar toeleveranciers, tot het moment waarop opdrachtgever alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten
werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betalingen, volledig aan Bedrijfsinrichting4sale.nl heeft voldaan.
7.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Bedrijfsinrichting4sale.nl gerechtigd, zonder verdere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door haar geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen. Opdrachtgever verleent Bedrijfsinrichting4sale.nl alle medewerking door het openen van de ruimte waarin zich die zaken bevinden, dan wel door het afgeven van de sleutels die toegang tot een zodanige ruimte geven.
Indien de goederen zich bevinden op een plaats, van een derde gehuurd of op andere wijze in gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking van deze derde nodig is, zal opdrachtgever Bedrijfsinrichting4sale.nl machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.

8. Garantie
8.1. Gedurende een periode van drie maanden na levering zal Bedrijfsinrichting4sale.nl ontwerp- en fabrikagefouten in geleverde nieuwe zaken naar beste vermogen herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan, mits aangeboden aan haar magazijnen.
Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Bedrijfsinrichting4sale.nl.
8.2. Bedrijfsinrichting4sale.nl is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Bedrijfsinrichting4sale.nl.
8.3. Garantie op bij levering eerder door derden gebruikte zaken wordt nadrukkelijk uitgesloten.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Bedrijfsinrichting4sale.nl is slechts aansprakelijk voor de schade die zij blijkens de garantiebepalingen dient te vergoeden.
9.2. Indien Bedrijfsinrichting4sale.nl toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, is Bedrijfsinrichting4sale.nl slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie.
Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
9.3. Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk de schade terstond, en in ieder geval binnen 8 dagen, schriftelijk bij Bedrijfsinrichting4sale.nl te melden.
9.4 Opdrachtgever vrijwaart voor alle schade die Bedrijfsinrichting4sale.nl mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze
schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door opdrachtgever.

10. Overmacht
10.1 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hieronder valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.
10.2 Onder overmacht voor Bedrijfsinrichting4sale.nl valt aan te merken: iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het
verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien – waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door, dat de nakoming door Bedrijfsinrichting4sale.nl zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van Bedrijfsinrichting4sale.nl gevergd kan worden.

11. Ontbinding
11.1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met Bedrijfsinrichting4sale.nl gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf alsmede in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is Bedrijfsinrichting4sale.nl gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elke dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgevers tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbindingen, onverminderd de Bedrijfsinrichting4sale.nl verder toekomende rechten uit onder andere wanprestatie.

12. Rechtskeuze en geschillen
12.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de Voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Rotterdam worden onderworpen.

13. Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer 18049627.
Afzonderlijke exemplaren zijn op verzoek verkrijgbaar gericht ter attentie van de directie.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)